Project

HBSS

13-HBSS2-500

Project

HBSS

13-HBSS2-500

Project

TBS

21-TBS-500

شرکت یاخته فن آور با استفاده از تکنولوژی های به روز موفق به تولید انواع این محیط کشت شده و آماده ارائه آن در دو حجم 100ml و 500ml می باشد

آموزش

  • آموزش ویدیو راهنمای استفاده از کیت پاپ اسمیر
  • آموزش ویدیو راهنمای استفاده از سرویکس براش
  • آموزش ویدیو راهنمای استفاده از کیت آمنیو تست