Project

DMEM-LOW

14-DM2-500

Project

DMEM-F12

11-F12-500

Project

HAMS F10 (1X)

11-HM2-500

Project

RPMI-1640

11-RP2-500

Project

DMEM high glucose

11-DM5-500

Project

PBS

10-PB1-500

Project

FBS

10-FB1-500

Project

pen Strep

10-PS1-100

Project

Trypsin-EDTA

10-TE1-100

Project

VTM-F12

15-VTM-500

شرکت یاخته فن آور با استفاده از تکنولوژی های به روز موفق به تولید انواع این محیط کشت شده و آماده ارائه آن در دو حجم 100ml و 500ml می باشد

آموزش

  • آموزش ویدیو راهنمای استفاده از کیت پاپ اسمیر
  • آموزش ویدیو راهنمای استفاده از سرویکس براش
  • آموزش ویدیو راهنمای استفاده از کیت آمنیو تست