مقاله لیکویید

این کیت برخلاف موارد مشابه دیگر تک محلول بوده و نیاز به محلول پاک کننده و لایه ساز ندارد و تنها با یک بار سانتریفیوژ فاز سلولی آن جدا می شود

مقاله بافر

یک محلول شیمیایی است که از یک اسید ضعیف و نمک آن یا یک باز ضعیف و نمک آن ساخته میشود. محلولهای بافر توانایی حفظ پیاچ محلول را حتی در صورت افزودن اندکی باز یا اسید دارند. خون یک نمونه مهم از این نوع محلولها است

کیت آمینو تست چگونه کار می کند

کیت آمینو تست یک آزمایش ایمونوکروماتوگرافیک است که در یک مرحله صورت می گیرکیت آمینو تست یک آزمایش ایمونوکروماتوگرافیک است که در یک مرحله صورت می گیرد. در این آزمایش، چند پادتن به منظور آشکارسازی پروتئین PAMG-1 مورد استفاده قرار می گیرد. پروتئین PAMG-1 در مایع آمنیوتیک موجود است

تست پاپ اسمیر چیست ؟

تست پاپ اسمیر یا آزمایش پاپ اسمیر بهترین روش برای تشخیص سرطان دهانه رحم استست پاپ اسمیر یا آزمایش پاپ اسمیر بهترین روش برای تشخیص سرطان دهانه رحم است. این سرطان چهارمین علت مرگومیر مرتبط با سرطان در بین بانوان در سرتاسر دنیا است.