کاتالوگ ها

تنها تولید کننده در ایران

مزایا و کیت لیکوییدبیس سیتولوژی، آمنی تست و ژل سونوگرافی

مراحل تست جهت تشخیص پارگی کیسه آب جنین

کیت تشخیص پارگی کیسه آب جنینی